Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Саражинецької сільської ради

«Про встановлення   ставок місцевих податків та пільг із сплатиподатків  на 2020рік 

 

   Цей аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України від 11.09.2003 №1160-IV«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» ,Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04р. № 308, та визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Саражинецької сільської ради  «Про встановлення   ставок місцевих податків та пільг із сплати податків  на 2020 рік».

  1. Опис проблеми, яку планується врегулювати шляхом прийняття рішень

Згідно ізпунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексуУкраїни,  законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

     Копія прийнятого рішення про встановлення місцевих податків чи зборів або про внесення змін до них надсилається в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них.

      Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування, а саме: податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, плата за землю, єдиного податку, туристичного збору.

      Згідно пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо сільська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов'язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

      Виконавчим комітетом Саражинецької сільської ради щорічно розробляється проект рішення „ Про встановлення   ставок місцевих податків та пільг із сплати податків   ” та оприлюднюється  на дошці оголошень та на сайті сільської ради.

      Визначені місцеві податки і збори, відповідно до чинного законодавства  є джерелом формування загального фонду сільського бюджету, що забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету і кошти від їх надходження спрямовуються на забезпечення діяльності  бюджетних установ , благоустрою території громади.

      Встановлення місцевих податків і зборів, не передбачених Кодексом, забороняється.
      Отже, з метою правового регулювання господарчих і адміністративних  відносин між органами місцевого самоврядування та суб’єктами  господарювання , недопущення суперечливих ситуацій, безумовного виконання положень Податкового кодексу України , виконання  програм соціально-економічного розвитку  громади виникає необхідність у прийнятті рішення сільської ради  « Про встановлення   ставок місцевих податків та пільг із сплати податків  на 2020 рік.

2. Цілі (мета) регулювання

Метою прийняття рішення Саражинецької сільської ради « Про встановлення   ставок місцевих податків та пільг із сплати податків  на 2020 рік» є:

 -безумовне виконання норм чинного законодавства;
- визначеня переліку податків та зборів,що мають справлятися на території сільської ради;

 -впорядкування сплати місцевих податків та зборів;

-поповнення дохідної частини сільського бюджету за рахунок надходжень від сплати місцевих податків та зборів
- визначення пільгових площ, на які зменшується база оподаткування.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей
      У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановлених цілей доцільно розглянути такі можливості:
-пропозиція відмови від введення в дію запропонованого акту;
-здійснення регулювання нормативним актом іншого органу;
-введення в дію запропонованого акту.
      Відмова від введення в дію запропонованого регуляторного акту призведе до виникнення непорозумінь між платниками податків та органами державної фіскальноїслужби щодо порядку справляння місцевих податків і зборів на території Саражинецької сільськоїради, одночасно з цим небуде забезпечено виконання вимог чинногозаконодавства.
      Здійснення регулювання нормативним актом іншого органу не є можливим у зв’язку з тим, що право самостійно встановлювати і визначати порядок сплати місцевих податків і зборів відповідно до чинного законодавства належить Саражинецької  сільській  раді шляхом прийняття відповідних рішень.
      Третя альтернатива введення в дію запропонованого акту є єдиним шляхомдосягненнявстановленихцілей.
      Безумовність  обраного  виду  правового   регулювання   ґрунтується    на   загальнообов’язковості рішень Саражинецької  сільської ради для виконання на її    території  , що   передбачено    ст.144   Конституції України,  ст.73 Закону  України   «  Про  місцеве  самоврядування  в  Україні »  та  ст.4   Податкового кодексу України.

4. Опис механізмів та заходів, що пропонується для вирішення проблеми

      Згідно  Закону  України  «  Про     місцеве    самоврядування    в  Україні»,   Податкового    кодексу    України   до    повноважень місцевих рад належить питання прийняття рішення про встановлення місцевих  податків  та з борів.
      Тому  вирішення   проблеми   щодо   врегулювання  питань  справляння місцевих податків і зборів на території сільської ради пропонується шляхом прийняття рішення Саражинецької сільської ради «« Про встановлення   ставок місцевих податків та пільг із сплати податків  на 2020 рік».

      Зазначену проблему планується розв’язати шляхом:

-розробки проекту ріщення Саражинецької сільської ради  «Про встановлення ставок місцевих податків і зборів»;

- проведення консультацій із суб’єктами господарювання ;

- оприлюднення проекту  рішення з аналізом регуляторного впливу та прийняття пропозицій та зауважень;

- прийняття рішення сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів ;

- оприлюднення рішення у встановленому законом порядку;

- проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.
Запропонований  спосіб  досягнення  цілей  є  єдиним і безумовним шляхом вирішення  проблеми  і  ґрунтується  на  загальнообов’язковості  виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення.      Застосування  ринкових   механізмів   для   вирішення   вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення  зазначених заходів є засобом державного регулювання  та  відповідно  до  Податкового кодексу України  є компетенцією сільської ради. 

  Після прийняття зазначеного  рішення акти  законодавства  ради  з питань оподаткування відповідатимуть вимогам чинного законодавства.

5. Обґрунтування можливостей досягнення мети у разі прийняття рішень

     Прийняття цього регуляторного акту забезпечить належне справляння місцевих  податків та зборів.

Можливість досягнення цілей, передбачених п.2 цього Аналізу, у разі прийняття зазначених рішень є цілком реальною та обґрунтованою у зв’язку з тим, що метою розробки проекту рішень є цілеспрямоване вирішення проблеми.
Враховуючи, що виконання зазначених рішень є загальнообов'язковим для всіх учасників правовідносин у системі оподаткування, досягнення цілей, передбачених п.2 цього Аналізу, вбачається цілком реальним.
Рішення буде запроваджено на належному рівні і підлягатиме обов’язковому виконанню органом місцевого самоврядування, органами державної податкової служби та платниками місцевих податків і зборів.
Досягнення встановлених цілей шляхом виконання вимог даного регуляторного акту принесе вигоди без необхідності здійснення витрат, а саме:
- органи місцевого самоврядування дотримаються вимог чинногозаконодавства;
- органи державної податкової служби та платники місцевих податків і зборів застосовуватимуть рішення  Саражинецької сільської ради з питань оподаткування, які відповідатимуть вимогам чинного законодавства.
Контроль та нагляд за додержанням вимог запропонованого регуляторного акту буде здійснюватися органами державної податкової служби систематично, у тому числі під час проведення перевірок.
Слід зазначити, що на дію даного акту можливий вплив зовнішніх чинників, таких, як прийняття змін та доповнень до чинного законодавства в цій сфері. У подальшому внесення змін до Положень, які регламентують механізм справляння місцевих податків і зборів, можливе у разі зміни діючого законодавства України або виникнення необхідності у нормативному врегулюванні певних правовідносин.

6. Очікувані результати прийняття рішення.
Головними очікуваними результатами є збільшення надходжень до сільського бюджету та прозорість діяльності сільської ради при встановлені розмірів місцевих податків та зборів.

Прийняття рішення дозволить досягти встановлених цілей з найменшими витратами для суб’єктів господарювання,громадян та органу місцевого самоврядування.

Сфера впливу                 

Заходи      

Витрати

Територіальна громада

Збільшення надходжень до сільського бюджету, своєчасне фінансування бюджетної сфери, здійснення заходів по благоустрою.

Відсутні

Орган місцевого самоврядування

Встановлення ставок місцевих податків і зборів

Процедура розробки та прийняття

Фізичні та юридичні особи

Прозорість дій органу місцевого самоврядування

Витрати пов’язані із сплатою податку

 

7.Термін дії регуляторного акту


      Строк дії запропонованого регуляторного акта один рік, що є достатнім для розв’язання проблеми та досягнення цілей державного регулювання.    Виходячи із норм п. 5 ст. 2, ст. 3 Бюджетного Кодексу України бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України, становить один календарний рік, що починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року. Тобто, орган місцевого самоврядування, в рамках визначених Бюджетним та Податковим кодексами України, маєдо 1 липня кожного року прийняти рішення на наступний рік з визначенням обов’язкових елементів, встановлених положеннями кодексів для місцевих податків та зборів. Проте, в разі внесення змін до чинного податкового законодавства на державному рівні, що впливатимуть на дію даного регуляторного акта, та необхідності зміни розміру ставок та доповнень за потребою до нього будуть вноситись відповідні коригування.  

8. Визначення показників результативності рішення
   Для визначення результативності цього регуляторного акту пропонується встановити такі загальні показники:

-динаміка кількості платників( в розмірі місцевих податків і зборів);

-обсяги надходжень відповідних місцевих податків  та зборів.

9. Заходи щодо відстеження результативності рішення

      Відстеження результативності регуляторного акта  проводитиметься відповідно до Методики відстеження результативності  регуляторного акта заствердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308.

      Стосовно регуляторного акта здійснюватиметься  базове, повторне та періодичне відстеження у межах строків, установлених статтею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

       Базове відстеження проводитиметься  до дня набрання чинності регуляторним актом або більшістю його положень з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта.

       Повторне відстеження здійснюється через рік після набрання чинності актом , з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час базового відстеження.

     У процесі відстеження встановлюватиметьсякількісне та якісне значення для кожного показника результативності, визначеного під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

     Для такого відстеження використовуватимуться звітні дані. Відстеження надходжень податку до місцевого бюджету буде здійснюватиметьсяшляхом аналізу інформації наданої Погребищенським відділенням Калинівськоїоб’єднаноїдержавноїподатковоїінспекціїГоловного управління ДФС у  Вінницькій області.

 

Сільський голова                                Т.І. Рибак